Javascript Và Những Thủ Thuật Hay Dành Cho Developer (P5)

Tổng hợp các javascript và những thủ thuật hay dành cho developer phần 5. Tiếp tục lần này mình sẽ tổng hợp thêm một số thủ thuật mà đôi khi các developer quên hay chẳng bao giờ dùng đến.Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé.

1. If với nhiều điều kiện

Bạn có thể lưu nhiều giá trị trong mảng và sau đó sử dụng phương thức Include.
 //longhand
 if (x === 'abc' || x === 'def' || x === 'ghi' || x ==='jkl') {
   //logic
 }

 //shorthand
 if (['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'].includes(x)) {
   //logic
 }

2. If true … else

Với điều kiện if else đơn giản thì bạn có thể sử dụng các toán tử ternary để viết ngắn gọn
 if (x > 100) {
   variable = true;
 } else {
   variable = false;
 }

 // Shorthand
 let variable = (x > 10) ? true : false;

 //Hoặc
 let variable = x > 10;

 console.log(variable);

3. Khai báo biến

Khi bạn muốn khai báo hai biến có giá trị chung hoặc kiểu chung, thì có thể viết ngắn gọn như sau.
 //Longhand 
 let variable1;
 let variable2 = 1;

 //Shorthand 
 let variable1, variable2 = 1;

4. Kiểm tra Null, Undefined, Empty

Khi bạn tạo biến mới, và bạn muốn kiểm tra xem biến mà bạn đang tham chiếu đến, giá trị của nó có phải là empty hoặc undefined hay không.JavaScript có một cách viết tắt để thực hiện được chức năng này.
 // Longhand
 if (variable1 !== null || variable1 !== undefined || variable1 !== '') {
   let variable2 = variable1;
 }
 // Shorthand
 let variable2 = variable1 || '';

5. Kiểm tra giá trị Null và gán giá trị mặc định

 let variable1 = null, variable2 = variable1 || 'default value';

 console.log("null check", variable2); // output là "default value"
 
6. Kiểm tra giá trị Undefined và gán giá trị mặc định
 let variable1 = undefined, variable2 = variable1 || 'default value';

 console.log("null check", variable2); // output là "default value"

7. Gán giá trị cho nhiều biến

Khi bạn xử lý nhiều biến và muốn gán các giá trị khác nhau cho các biến khác nhau, kỹ thuật viết tắt này rất hữu ích.
 //Longhand 
 let variable1, variable2, variable3;
 variable1 = 1;
 variable2 = 2;
 variable3 = 3;
 //Shorthand 
 let [variable1, variable2, variable3] = [1, 2, 3];

8. Toán tử gán

Chúng ta sẽ xử lý rất nhiều toán tử số học trong khi lập trình. Và đây là một kỹ thuật hữu ích để gán toán tử cho các biến JavaScript.
 variable1 = variable1 + 1;
 variable2 = variable2 - 1;
 variable3 = variable3 * 10;

 // Shorthand
 variable1++;
 variable2--;
 variable3 *= 10;

9. If Presence Shorthand

 // Longhand
 if (variable1 === true) or if (variable1 !== "") or if (variable1 !== null)

 // Shorthand //Nó sẽ kiểm tra string empty,null và undefined
 if (variable1)
Đây là một cách viết tắt khá phổ biến.Nhưng cần lưu ý Nếu variable1 có bất kỳ giá trị nào, nó sẽ vào logic sau vòng lặp if, nên toán tử này chủ yếu được sử dụng để kiểm tra null hoặc undefined.

10. Toán tử AND (&&) cho nhiều điều kiện

Nếu bạn chỉ gọi một hàm nếu biến là true thì bạn có thể sử dụng toán tử &&
 //Longhand 
 if (variable1) {
  callMethod(); 
 } 
 //Shorthand 
 variable1 && callMethod();
 11. Vòng lặp for shorthand
 // Longhand
 for (var i = 0; i < testData.length; i++)

 // Shorthand
 for (let i in dataTest) hoặc for (let i of testData)

12. Comparison Returns

Bạn cũng có thể sử dụng phép so sánh trong câu lệnh return.
 // Longhand
 let test;
 function checkReturn() {
   if (!(test === undefined)) {
     return test;
   } else {
     return callMe('test');
   }
 }
 var data = checkReturn();
 console.log(data); //output test
 function callMe(val) {
   console.log(val);
 }

 // Shorthand
 function checkReturn() {
   return test || callMe('test');
 }

13. Arrow Function

Arrow Function là một tính năng mới được giới thiệu trong ES6. Nó giúp bạn tạo các hàm một cách gọn gàng hơn rất nhiều.
 //Longhand 
 function add(a, b) { 
   return a + b; 
 } 
 //Shorthand 
 const add = (a, b) => a + b;

14. Short Function Calling

Chúng ta có thể sử dụng ternary operator để thực hiện chức năng này.
 // Longhand
 function test1() {
  console.log('test1');
 };
 function test2() {
  console.log('test2');
 };
 var test3 = 1;
 if (test3 == 1) {
  test1();
 } else {
  test2();
 }
 // Shorthand
 (test3 === 1? test1:test2)();

15. Switch Shorthands

Bạn có thể lưu các điều kiện trong key-value objects và sử dụng dựa trên các điều kiện.
 // Longhand
 switch (data) {
  case 1:
   test1();
  break;

  case 2:
   test2();
  break;

  case 3:
   test();
  break;
  // And so on...
 }

 // Shorthand
 var data = {
  1: test1,
  2: test2,
  3: test
 };

 data[something] && data[something]();

16. Implicit Return

Với việc sử dụng Arrow Function, chúng ta có thể trả về giá trị trực tiếp mà không cần phải viết câu lệnh return.
 //Longhand 
 function add(a, b) { 
   return a + b; 
 } 
 //Shorthand 
 const add = (a, b) => a + b;

17. Lũy thừa cơ số thập phân

 // Longhand
 for (var i = 0; i < 100; i++) { ... }

 // Shorthand
 for (var i = 0; i < 1e2; i++) {

18. Default Parameter Values

ES6 cho phép đặt giá trị mặc định cho tham số khi khai báo hàm.
 //Longhand
 function add(variable1, variable2) {
  if (variable1 === undefined)
   variable1 = 1;
  if (variable2 === undefined)
   variable2 = 2;
  return variable1 + variable2;
 }

 //shorthand
 add = (variable1 = 1, variable2 = 2) => (variable1 + variable2);
 add() //output: 3

19. Toán tử Spread

 //longhand
 // joining arrays dùng concat
 const data = [1, 2, 3];
 const array1 = [4 ,5 , 6].concat(data);

 //shorthand
 // joining arrays
 const data = [1, 2, 3];
 const array1 = [4 ,5 , 6, ...data];
 console.log(array1); // [ 4, 5, 6, 1, 2, 3]
 Clone array dùng spread

 //longhand

 // cloning arrays
 const array1 = [1, 2, 3];
 const array2 = array1.slice()

 //shorthand
 // cloning arrays
 const array1 = [1, 2, 3];
 const array2 = [...array1];

20. Template Literals

Thay vì sử dụng nhiều toán tử + để nối nhiều biến trong một string thì bạn có thể sử dụng Template Literals
 //longhand
 const welcome = 'Hi ' + variable1 + ' ' + variable2 + '.'

 //shorthand
 const welcome = `Hi ${variable1} ${variable2}`;

21. Multi-line String

Khi bạn xử lý một chuỗi nhiều dòng trong code, bạn có thể thực hiện cách này:
 //longhand
 const data = 'string text line 1\n' +
 'string text line 2'
   
 //shorthand
 const data = `string text line 1
               string text line 2`

22. Gán thuộc tính Object

 let variable1 = 'a'; 
 let variable2 = 'b';
 //Longhand 
 let obj = {variable1: variable1, variable2: variable2}; 

 //Shorthand 
 let obj = {variable1, variable2};

23. Chuyển String thành Number

 //Longhand 
 let variable1 = parseInt('456'); 
 let variable2 = parseFloat('456.9'); 

 //Shorthand 
 let variable1 = +'456'; 
 let variable2 = +'456.9';

24. Destructuring Assignment

 //longhand
 const variable1 = this.data.variable1;
 const variable2 = this.data.variable2;
 const variable2 = this.data.variable3;

 //shorthand
 const { variable1, variable2, variable3 } = this.data;

Article Writter By

Long Phạm

"Thành công nuôi dưỡng sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo lại nuôi lớn thất bại. Chỉ có trí tưởng tượng mới tồn tại."