[Laravel] Sử Dụng Laravel Collections trong javascript với collect.js

[Laravel] Sử Dụng Laravel Collections trong javascript với collect.js

Sử dụng Laravel Collections trong javascript như thế nào?. Khá đơn giản Codevivu sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một javascript package có tên là Collect.js.

Collect.js được coi là một phần của Laravel Collections nhưng được phát triển bằng javascript. Nếu là một phần của Laravel Collections thì chắc chắn về hoạt động sẽ tương đồng với Laravel Collections. Collect.js phiên bản Laravel Collections javascript hoạt động tốt với kiểu dử liệu mảng (array) và đối tượng (object).Xem Thêm:

[Laravel] Sử Dụng Laravel Collections trong javascript với collect.js
[Laravel] Sử Dụng Laravel Collections trong javascript với collect.js

1. Hướng dẫn cài đặt Collect.js

Về cài đặt khá đơn giản. Chúng ta cần cài đặt sẳn môi trường node và npm. Sau khi 2 môi trường này sẳn sàn hãy kiểm tra xem trong project (Laravel) của chúng ta đã có thư mục node_module hay không. nếu chưa có chúng ta chạy install như sau:

  npm install

Sau khi cài đặt xong chúng ta sẽ cài đặt tiếp collect.js:

  npm install collect.js --save

2. Cách Sử dụng Collect.js

Việc sử dụng khá đơn giản. để sử dụng chúng ta sẽ gọi collect.js từ thư viện ra như sau:

  import collect from "collect.js";

all()

Trả về mảng tất cả các phần tử trong collection.

    const collection = collect([1, 3, 3, 7]);
    collection.all(); // [1,3,3,7]
  

avg()

Tính trung bình các phần tử trong là số trong collection.

  const collection = collect([1, 3, 3, 7]);
  collection.avg(); // kết quả 3.5

Cũng trong ví vụ trên nếu collection của chúng ta là tập hợp các mảng hoặc object để tính avg() chúng ta thêm key chính xác cần tính vào như sau:

  const collection = collect([{
   name: 'Codevivu', age: 25
  }, {
   name: 'Codevivu', age: 26
  }]);

  collection.avg('age'); // kết quả 25.5

chunk()

Phương thức chunk() giúp chúng tách ra thành từ phần riêng biệt với kích thước nhất định.

    const collection = collect([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]);

    const chunks = collection.chunk(4);

    chunks.all(); //=> [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7]]
  

collapse()

Phương thức collapse() gộp một tập hợp nhiều mảng trong một collection thành một.

    const collection = collect([['code'], ['vi'], ['vu'], ['.com']]);

    const collapsed = collection.collapse();

    collapsed.all();// Kết quả ['code', 'vi', 'vu', '.com']
  

combine()

Phương thức combine(). kết hợp key của một collection với value của một mảng (array) hoặc một collection khác và trả về một đối tượng (object)

    const collection = collect(['author', 'website']);

    const combine = collection.combine(['Long Pham', 'codevivu.com']);

    combine.all();

    // kết quả: {
    //  author: 'Long Phạm',
    //  website: 'codevivu.com'
    // }
  

concat()

Phương thức concat() cho phép ta hợp nhất 2 hoặc nhiều collection, array, object:

    const collection = collect(['author', 'website']);

    collection
     .concat(['Long Pham', 'codevivu.com'])
     .concat({
      fullname: 'Pham Huynh Long',
      age: 26
     });

    collection.all();
    
    // kết quả ['author', 'website','Long Pham', 'codevivu.com', 'Pham Huynh Long', 26]
  Đến đây mình xin cám ơn các bạn đã theo dõi. Trên là giới thiệu sơ lược cho các bạn về Laravel Collect.js. Các bạn có thể xem thêm các method của Laravel Collect.js tại Github. Chúc các bạn thành công!.

Article Writter By

Long Phạm

"Thành công nuôi dưỡng sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo lại nuôi lớn thất bại. Chỉ có trí tưởng tượng mới tồn tại."