Thủ thuật lập trình javascript bạn nên nhớ

chào các bạn hôm nay codevivu.com sẽ chia sẽ cho các bạn những thủ thuật lập trình javascript trong thiết kế website. Đối với thiết kế website ngoài việc sử dụng HTML/CSS chúng ta cần phải kết hợp cùng với javascript để trong việc thiết kế hiệu ứng giao diện. Vậy làm sao chúng ta tránh được những lổi thường gặp trong javascript hay những thủ thuật hay danh cho javascript. Bài viết này sẽ chia sẽ với bạn đều đó.

1. Đừng quên sử dụng var khi khai báo biến

Như chúng ta đã biết để có thể truy xuất một biến trong javascript chúng ta cần phải khái báo biến trước khi truy xuất phải không nào. Cú pháp :


var ten-bien = 'codevivu.com' ;

2. Sử dụng === thay vì ==

Chung ta sử dụng === trong trường hợp chúng ta cần so sánh về giá trị và cả kiểu dữ liệu. trong khi == chỉ so sánh giá trị đều này rất quan trọng bạn sẽ hiểu vì sao lại thế với ví dụ sao.


[10] === 10  // is false
[10] == 10  // is true
'10' == 10   // is true
'10' === 10  // is false
 []  == 0   // is true
 [] === 0   // is false
 '' == false  // is true but true == "a" is false
 '' ===  false // is false 

3. Khởi tạo một đối tượng trong javascript


function Person(firstName, lastName){
  this.firstName = firstName;
  this.lastName = lastName;    
} 

var Saad = new Person("Long phạm", " codevivu.com");

4. Hãy cẩn thận khi sử dung typeof, instanceof và constructor.

typeof: Hàm typeof được dùng để kiểm tra một biến nào đó (hoặc một giá trị nào đó) có kiểu dữ liệu là gì. Nhưng hãy cẩn thận khi sử dụng chúng với mảng. Bởi vì typeof sẽ biến một mảng Array thành kiểu đối tượng Object
constructor : Hàm khởi tạo. Bạn vẫn nên cẩn thân khi sử dụng vì nó co chức năng khởi tạo các đối tượng trở về giá trị ban đầu.
instanceof: Hàm này giúp ta kiểm tra xem kiểu dữ liệu của một đối tượng trả về TRUE/FALSE


var arr = ["a", "b", "c"];
typeof arr;  // return "object" 
arr instanceof Array // true
arr.constructor(); //[]

5. Lấy ngẫu nhiên các phần tử trong một mảng.


var items = [12, 548 , 'a' , 2 , 5478 , 'foo' , 8852, , 'Doe' , 2145 , 119];

var randomItem = items[Math.floor(Math.random() * items.length)];

6.Nhận một số ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể


var x = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;

6. Tạo một mãng các dãy số từ 0 đến số lớn nhất đã cho.


var numbersArray = [] , max = 100;

for( var i=1; numbersArray.push(i++) < max;); // numbers = [1,2,3 ... 100] 

7. Tạo ra một bộ ký tự chữ số ngẫu nhiên


function generateRandomAlphaNum(len) {
  var rdmString = "";
  for( ; rdmString.length < len; rdmString += Math.random().toString(36).substr(2));
  return rdmString.substr(0, len);

}

8. Trộn một mảng của các con số


var numbers = [5, 458 , 120 , -215 , 228 , 400 , 122205, -85411];
numbers = numbers.sort(function(){ return Math.random() - 0.5});
/* the array numbers will be equal for example to [120, 5, 228, -215, 400, 458, -85411, 122205] */

9. Xóa khoảng trắng trong javascript


String.prototype.trim = function(){return this.replace(/^s+|s+$/g, "");};

10. Gợp 2 mảng lại với nhau javascript


var array1 = [12 , "foo" , {name "Joe"} , -2458];

var array2 = ["Doe" , 555 , 100];
Array.prototype.push.apply(array1, array2);
/* array1 will be equal to [12 , "foo" , {name "Joe"} , -2458 , "Doe" , 555 , 100] */

11. Chuyễn một đối tượng Object thành mảng Array


var argArray = Array.prototype.slice.call(arguments);

12. Kiểm tra có phải là một số trong javscript


function isNumber(n){
  return !isNaN(parseFloat(n)) && isFinite(n);
}

13. Kiểm tra có phải là một màng Array trong javscript


function isArray(obj){
  return Object.prototype.toString.call(obj) === '[object Array]' ;
}

Hay

14. Lấy Min, Max của một màng dãi số Array trong javscript


var numbers = [5, 458 , 120 , -215 , 228 , 400 , 122205, -85411]; 
var maxInNumbers = Math.max.apply(Math, numbers); 
var minInNumbers = Math.min.apply(Math, numbers);

15. Thay đổi mảng cho trước thành rỗng trong javscript


var myArray = [12 , 222 , 1000 ]; 
myArray.length = 0;

Lời kết: Còn khá nhiều thủ thuật hay về javascript ma toi chua kiệp chia sẽ với các bạn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về lập trình javascript. Chúc các bạn thành công

Article Writter By

Long Phạm

"Thành công nuôi dưỡng sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo lại nuôi lớn thất bại. Chỉ có trí tưởng tượng mới tồn tại."