Tổng hợp lệnh FFMPEG hữu ích

Tổng hợp lệnh FFMPEG hữu ích.

Tổng hợp lệnh FFMPEG hữu ích. Như tiêu đề hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các bạn một số dòng lệnh thông dụng khi sử dụng FFMPEG.

FFMPEG là gì ?

FFMPEG là mã nguồn đa nền tảng chuyên cho việc xử lý video, audio, và hình ảnh. Sau đây mình sẽ chia sẽ cho các bạn những lệnh command hữu ích cho việc chuyển đổi hay xử lý video, audio, hình ảnh.

1. Lấy thông tin của một video

ffmpeg -i path/video.mp4

2. Tạo video từ nhiều hình ảnh

Đoạn command bên dưới sẽ giúp các bạn nhanh chống biến tất cả hình ảnh trong một thư mục với tên hình ảnh được định dạng (image1.jpg, image2.jpg, image3.jpg,…) thành video.

ffmpeg -f image2 -i image%d.jpg video.mp4

3. Tạo nhiều hình ảnh từ video

Đoạn command bên dưới sẽ giúp bạn chuyển đổi video thành hình ảnh với tên ảnh tự động image1.jpg, image2.jpg,…. Định dạng hình ảnh cho phép: PGM, PPM, PAM, PGMYUV, JPEG, GIF, PNG, TIFF, SGI.

ffmpeg -i video.mpg image%d.jpg

4. Chuyển đổi video dùng cho IPOP/IPHONE

ffmpeg -i path_input/video.avi input -acodec aac -ab 128kb -vcodec mpeg4 -b 1200kb -mbd 2 -flags +4mv+trell -aic 2 -cmp 2 -subcmp 2 -s 320x180 -title X path_output/video.mp4

5.Chuyển đổi video dùng cho PSP

ffmpeg -i path_input/video.avi -b 300 -s 320x240 -vcodec xvid -ab 32 -ar 24000 -acodec aac path_output/video.mp4

6. Tách âm thanh từ video và lưu thành file mp3

ffmpeg -i path_input/video.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192k -f mp3 path_output/audio.mp3

7. Chuyển đổi .WAV thành .MP3

ffmpeg -i path_input/audio.wav -acodec libmp3lame path_output/audio.mp3

8. Chuyển đổi .AVI thành .MPG

ffmpeg -i path_input/video.avi path_output/video.mpg

9. Chuyển đổi .MPG thành .AVI

ffmpeg -i path_input/video.mpg path_output/video.avi

10.Gép đoạn âm thành vào video

ffmpeg -i path_input/audio.wav -i path_input/video.avi path_output/video.mpg

11. Chuyển đổi .AVI sang .FLV

ffmpeg -i path_input_video.avi -ab 56 -ar 44100 -b 200 -r 15 -s 320x240 -f flv path_output/video.flv

12. Chuyển Đổi .WAV sang .AAC

ffmpeg -i audio.wav  -acodec libfaac audio.aac

13. Chuyển đổi video thành ảnh GIF

ffmpeg -t 3 -ss 00:00:02 -i path_input/video.mp4 path_output/image.gif

14. Chuyển đổi .GIF thành video

ffmpeg -f gif -i path_input/image.gif path_output/video.mp4
ffmpeg -f gif -i path_input/image.gif path_output/video.mpeg
ffmpeg -f gif -i path_input/image.gif path_output/video.webm

Lời kết: Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn muốn xử lý video, audio , hình ảnh một cách thành thạo hớn nhé. Vẫn còn các thủ thuật xử lý khác đồi hỏi phải xử lý nhiều hơn. mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở những bài kế tiếp nhé. Chúc các bạn thành công

Article Writter By

Long Phạm

"Thành công nuôi dưỡng sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo lại nuôi lớn thất bại. Chỉ có trí tưởng tượng mới tồn tại."